Category Archives: Nieuws uit ons netwerk

Dag van de Dialoog, verslag

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Woensdag 7 november 2018 de nationale Dag van de Dialoog

U wist het misschien nog niet, zelf weet ik het ook sinds kort, dit is de nationale dag van de dialoog.
Het initiatief is in 2002 voor het eerst genomen in Rotterdam met als doel; met mensen in gesprek gaan om achter de façade van het uiterlijk te kijken. U kunt hier googlen naar; “dag van de dialoog”

In het mondiaal centrum hebben wij met een groep mensen hieraan meegedaan. We waren met achten , wat een mooi aantal bleek voor deze manier van communiceren. Zo’n gespreksbijeenkomst is namelijk aan afspraken gebonden.
Men luistert zonder oordeel te vormen derhalve voelt de spreker zich vrij om de eigen gedachten te delen.
We zijn begonnen met een mooi gedicht van Joost Zwagerman wat ik u niet wil onthouden.

…..zag jij misschien dat ik naar jou
Dat ik je zag en dat ik zag hoe jij
Naar mij te kijken zoals ik naar jou
En dat ik hoe dat heet zo steels
Zo en passant en ook zo zijdelings
Dat ik je net zo lang bekeek tot ik
Naar je staarde en dat ik staren bleef
Ik zag je toen en ik wist in te zien
Dat in mijn leven zoveel is gezien
Zonder dat ik het ooit eerder zag
Dat kijken zoveel liefs vermag
( geplukt van google “Joost Zwagerman”

Gewend als wij zijn om direct mondig te reageren met al op voorhand een mening, of toch minstens een standpunt in te nemen, was het voor ons allemaal een onnatuurlijk en moeilijk uitvoerbare opdracht om echt alleen maar te luisteren, er kreeg dan ook geregeld weer iemand een waarschuwing.

Wij werden begeleid door Erik de Haas als gespreksleider.
Het thema dit jaar is; ELKAAR ZIEN De dialoog heeft vier stappen.

Stap 1 is dus , vertel je gedachten bij het thema,
Stap 2 is wat is je wens in dit kader, wat is je droom?
Stap 3 hoe ga je dat verwezenlijken (helemaal of gedeeltelijk)
Stap 4 wat vond je van de gevoerde dialoog?

Gekeken naar de antwoorden op de laatste stap, iedereen was het denk ik eens dat het een goede luisteroefening was maar de meesten zouden het zelf meer dynamisch willen maken. Dat je met respect voor ieders spreektijd wel mag reageren op het vertelde. Er was nu binnen de gegeven tijd van 10 tot 12,00 uur, te weinig tijd om veel diepgang te krijgen. Men vond het niet helemaal reëel om echt te verwachten dat er geluisterd kan worden zonder oordeel te vormen in je hoofd, maken we allemaal niet een plaatje van de eerste indruk? Het is in de vervolgfase van een kennismaking dat je je plaatje gaat verfijnen en bijstellen.

Iedereen ging wel met een goed gevoel naar huis, er werden voorstellen gedaan om dit vaker plaats te laten vinden en dan dus in een wat dynamischer vorm. Waarin , net als hier op deze dag ieders zienswijze en overtuiging gerespecteerd wordt. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten. Gewoon op deze site of via de huis aan huis bladen.
Wij hebben er een leuke ochtend aan besteed.

Broeders van Huijbergen in Breda 1866 – 2014

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Het werk van de Broeders van Huijbergen in Breda van 1866 tot 2014.

Op donderdag 29 november om 19.30 uur zal in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holsstraat 71, Broeder Bram Hommel allereerst een overzicht geven van de communiteiten en werkzaamheden van de Broeders in Breda in de periode van 1865 tot 2014.

  • Zij gaven vorm en inhoud aan het onderwijs in West-Brabant;
  • Zij richtten tal van scholen op en hadden ook een jongenskweekschool;
  • Zij stonden aan de wieg van voetbalclub S.A.B. en JEKA omdat zij vonden dat sporten belangrijk vonden

Het hoofdaccent van de avond, die met een powerpoint-presentatie begeleid wordt ligt op de spiritualiteit van de congregatie, wat waren hun uitgangspunten, wat was hun inspiratie van waaruit zij hun werk konden doen. Hun verhouding met de lange spirituele traditie van Woestijnvaders, Benedictus, Franciscus, Ignatius en Vincentius (Don Bosco).
In het verlengde hiervan zal hij proberen uitgaande van het `Rijk Gods` als metafoor oude waarden zoals deemoed en belangeloze liefde herkenbaar maken in hedendaagse termen

Hoe kunnen we in deze tijd ontvankelijk zijn en daardoor creatief zijn voor de invloed van een God die ons denken en spreken te boven gaat. Het is het open staan voor een ondergaan en ervaren van diens invloed, die niet consumptief is, maar ons energie geeft om de waarheid, schoonheid en liefde te realiseren.

Hierbij gaat het ook om na te denken over de belangeloosheid van de liefde, want onze liefde bevat steeds een bepaalde graad van eigenbelang. Jezelf daarvan bewust zijn en steeds proberen de ander lief te hebben zoals hij/zij is. Het gaat erom dat je je liefde steeds moet proberen uit te zuiveren en niet slechts kijkt vanuit de bril van je behoeften.

Aansluitend zal een vertegenwoordiger van het Mondiaal Centrum laten zien hoe het opvangen van ongedocumenteerden (mensen zonder papieren), de Naald en Draadgroep de Inloop en Samen Eten in het verlengde liggen van het werk van de Broeders van Huijbergen en waar hedendaagse begrippen zoals compassie en presentie centraal staan.
Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en is er koffie en thee om wat na te spreken.

Lees het verlag over de “Broeders van Huijbergen”-lezing

Brief aan College en Gemeenteraad Breda

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Het Mondiaal Centrum Breda ondersteunt van harte de oproep van Marge in Beeld 2, de overkoepelende organisatie in Breda die zich inzet tegen “armoede en uitsluiting”.
Marge in Beeld 2, protesteert in deze brief, mede namens de in de brief vermeldde andere organisaties die zich inzetten in de bestrijding van armoede, tegen de bezuiniging op “armoedegelden”, zoals die voorliggen bij de huidige begrotingsvoorstellen.

Marge in Beeld 2 en de organisaties die haar steunen, zien voor de mensen met een lage sociaal economische status een opeenstapeling van bezuinigingen die de druk op hun kwetsbaarheid verhoogt en hun zelfredzaamheid verlaagt.

Deze begroting doet geen recht aan het motto: “lef en liefde” van het nieuwe gemeentebestuur. Het effect van de bezuinigingen zal zijn dat later meer geld uitgegeven zal moeten worden om een en ander te herstellen of de ongewenste effecten te corrigeren.

Tevens wordt er geprotesteerd tegen de voorgenomen bezuinigingen op organisaties die zich voor deze mensen inzetten en wordt er opgeroepen om armoede bestrijding aan te pakken vanuit een totaaloverzicht en visie.

Download en lees hieronder de brief

Kerken in actie voor humaan kinderpardon

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ook kerken komen in actie voor humaan kinderpardon. Help mee!

Beste lezer,

Na het emotionele en intense debat over Lili en Howick, met de goede afloop die dat verdiende, trokken we naar Den Haag om alle
handtekeningen voor een humaan kinderpardon aan te biedenen om de ‘structurele oplossing’ waar (toen nog) D66-leider Alexander Pechtold, ChristenUnie-voorman Gertjan Segers en vice-premier Carola Schouten om vroegen te benadrukken. De maandag na het besluit over Lili en Howick had het kabinet echter alweer besloten de 400 kinderen nog steeds in onzekerheid te laten zitten.

Vanaf vorig jaar november namen wij ons twee dingen voor: we wilden met de campagne #zezijnalthuis laten zien hoeveel steun er is voor een oplossing voor de 400 kinderen, die net als Lili en Howick al meer dan 5 jaar in Nederlandzijn, en dus hier geworteld zijn. En we wilden om kinderen die uitgezet dreigen te worden heen gaan staan, om te laten zien dat we ons als samenleving het lot van deze kinderen aantrekken. Gelijk na Lili en Howick dreigde een nieuwe uitzetting. De zaak van
Hayarpi, Warduhi, Seyran en hun ouders is een schoolvoorbeeld van hoe schrijnend deze situaties zijn. De procedure startte in 2010, en ze werden drie keer in het gelijk gesteld. Telkens ging de staat in beroep.
1)*Dus startten we een brievenactie, organiseerden we een demonstratie om de aandacht op de zaak te vestigen, zochten we meer bondgenoten en ondersteunden we waar mogelijk. En dat blijven we doen, met jouw hulp. *

*STUUR STAATSSECRETARIS HARBERS EEN BRIEF*

*DEEL OP TWITTER*

*DEEL OP FACEBOOK*

Hayarpi en haar gezin hebben een sterke band met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), en zij is zelf actief binnen de ChristenUnie. Tot ons genoegen komt dus ook uit die hoek veel steun, vandaag vragen 25 kerken een gesprek met de politiek.
2) Daarnaast is er contact tussen de advocaat van Hayarpi en de politiek geweest over een oplossing voor haar situatie. Dat proces leek gebaat bij stilte, maar vorige week besloot Hayarpi zelf het zwijgen te verbreken. *Zij heeft geen geloof in de oplossing die haar geboden wordt.

Wij staan achter Hayarpi en haar familie, volgen de acties van de Kerken op de voet en blijven op alle manieren en hand in hand met alle bondgenoten pleiten voor een uitzetstop en een permanente oplossing voor de 400 kinderen waar het hier over gaat. En die bondgenoten worden steeds talrijker. Toen het regeerakkoord uitkwam, waren wij vastbesloten om het onderwerp op de agenda te krijgen en kinderen niet in stilte uit te laten zetten. Dat lawaai klinkt nu uit steeds meer hoeken. En dat er steeds vaker gesuggereerd wordt dat er ‘activisme’ toegepast zou worden, mogen jullie als een groot compliment opvatten.*Steeds meer Nederlanders sluiten zich aan bij het geluid dat er voor deze 400 kinderen een oplossing moet komen. En dat is de moeite van het knokken waard.

Ik weet zeker dat de politiek uiteindelijk niet anders kan dan deze kinderen laten blijven waar ze zijn. Bij ons, want ze zijn al thuis.

Strijdbare groet,

Jurjen van DeGoedeZaak

1)Nog steeds geen oplossing voor Hayarpi en familie
2)Steun de kerken voor opvang gezin uit Armenië

Het fonds Franciscus

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Fonds Franciscus steunt het Mondiaal Centrum ruimhartig.

Onlangs is Fonds Franciscus (een onderdeel van het KANSfonds) tijdens een officiële bijeenkomst in de Pauluskerk in Rotterdam van start gegaan. Fonds Franciscus streeft ernaar om voldoende vangnetten te behouden voor mensen, naar wie nauwelijks nog wordt omgekeken, die in eenzaamheid en armoede leven of bij wie de menselijke waardigheid in het geding is. Het Fonds richt zich in eerste instantie op de ondersteuning en versterking van de inloophuizen in Nederland

Het MCB heeft ook financiële ondersteuning aangevraagd. Pas geleden kregen we het geweldige bericht dat deze ondersteuning voor minimaal 2 jaar is toegekend! Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de voortzetting van opvang en inloop en alle andere activiteiten van het MCB. Het spreekt vanzelf dat we het Fonds daar zeer erkentelijk voor zijn.

Fonds Franciscus zet specifiek in op ondersteuning van de continuïteit van de inloopvoorzieningen, dus niet zozeer op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, maar op voortgang van bestaande activiteiten in inloophuizen. Samen met de gesubsidieerde organisaties (“de partners”) gaat het Fonds een programma ontwikkelen dat oplossingen moet gaan bieden voor het structureel voortbestaan van inloopvoorzieningen. Ook het MCB zal in dat ontwikkelingsproces een actieve rol in spelen door deelname aan de door het Fonds georganiseerde bijeenkomsten.

Burgemeester Gilze-Rijen steunt IND

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Burgemeester Gilze en Rijen sluit zich aan bij kritiek op staatssecretaris asielzaken

open dag

azcBurgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen, waar een van de grootste asielzoekerscentra van Nederland staat, deelt de kritiek van medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) op het beleid van staatssecretaris Mark Harbers voor asielzaken.

Harbers (VVD) besloot twee weken geleden op het allerlaatste moment dat de Armeense tieners Lili en Howick toch in Nederland mochten blijven. IND-medewerkers lieten daarop weten dat Harbers hen daarmee met een geloofwaardigheidsprobleem heeft opgezadeld. Eerst jarenlang heel lang zeggen dat de kinderen en de moeder het land uit moeten om dan uiteindelijk te zwichten voor de publieke opinie.

Open dag jubilerend AZC

Boelhouwer, zaterdagmiddag aanwezig op de open dag van het AZC in Gilze dat dit jaar ook precies 25 jaar bestaat, is het met de IND’ers eens. ,,Als de rechter keer op keer naar een dossier heeft gekeken en telkens weer tot de slotsom komt dat iemand terug moet naar het land van herkomst dan kan ik het niet uitleggen dat mensen, in dit geval Lili en Howick, toch mogen blijven.’’
‘Je ondermijnt zo het draagvlak voor dit beleid’
,,En eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet waarom de staatssecretaris in dit geval uiteindelijk toch anders besloot. Dus ik snap de frustratie bij de IND-medewerkers heel erg goed. Die proberen zo goed mogelijk hun werk te doen en worstelen nu met de willekeur die dit besluit oproept. Ons asielbeleid is gebaat bij duidelijkheid en consequent zijn. Als je dat niet doet dan ondermijn je het draagvlak voor dit beleid’’, aldus de PvdA-burgemeester, in wiens eigen partij er overigens iets anders wordt gedacht over de kwestie Lili en Howick, op vragen van deze krant.

IND-directeur: geen commentaar

De op de open dag in Gilze ook aanwezige directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek van de IND, Jannita Robberse, wilde niet ingaan op de kritiek van haar eigen medewerkers. ,,Ik ben hier voor de open dag van het AZC. Over andere zaken doe ik geen mededelingen’’, aldus Robberse die sinds 1,5 jaar de baas is bij de dienst die uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit zet. Daarvoor was ze werkzaam bij Rijkswaterstaat in Brabant en Limburg.

Ons asielbe­leid is gebaat bij duidelijk­heid en consequent zijn. Als je dat niet doet dan ondermijn je het draagvlak voor dit beleid

Veel belangstelling

De open dag bij het AZC in Gilze werd druk bezocht. Honderden mensen kwamen een kijkje nemen in het ruim opgezette centrum in de bossen bij Gilze. Daar werden ze onthaald op zelfgemaakte hapjes, drankjes en djembégeroffel. Ook tal van betrokken diensten bij het AZC zoals de politie. het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de IND waren met een stand aanwezig.

Aantal bewoners gehalveerd

Vanwege de verlaagde instroom van vluchtelingen die al een tijdje gaande is, wonen er op dit moment maar 550 mensen in het AZC in Gilze. Dat waren er ooit 1.200. In zijn openingstoespraak ging Boelhouwer terug naar 1993, het jaar dat het AZC in Gilze geopend werd. Veel dorpelingen zaten daar toen niet op te wachten en lieten dat destijds ook blijken.

‘Goed voor de middenstand’

,,Maar van de gevreesde overlast is nooit iets uitgekomen”, constateerde de burgemeester zaterdag tevreden. ,,Sterker nog, de komst van het AZC was al direct goed voor de middenstand. De keuken had vlees en groente nodig die door de bedrijven aangeleverd konden gaan worden.’

91 incidenten

Vorig jaar deden zich 91 geregistreerde incidenten voor bij het AZC. Boelhouwer: ,,Dat lijkt op het eerste gezicht veel. Maar als je weet dat het uitrukken van een ambulance naar dit AZC ook als incident wordt beschouwd, dan is het dus helemaal niet veel. Ik ben er eigenlijk ontzettend trots op dat we hier op deze manier met de mensen om kunnen gaan.”

Uit: BNdeStem
Door: Peter Ullenbroeck 22-09-18, 16:38 Laatste update: 23-09-18, 10:13
Artikel BNdeStem

Helden van Breda 2018

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De ‘broodengel’ en ander Goed Volk

BREDA – De ‘broodengel’ wordt ze wel genoemd, Nandi Tollenaar uit Prinsenbeek. Wekelijks levert ze bij zo’n dertig adressen in Breda brood af bij mensen die niet goed rond kunnen komen. Het brood haalt ze de avond van te voren op bij een gulle gever die anoniem wil blijven. Dat doet ze als sinds 2004. Zoals ze zich ook al jaren als vrijwilliger inzet voor andere goede doelen.

Tollenaar is een van de ‘helden van Breda’ die geportretteerd worden in het boek Goed Volk dat zaterdag officieel verschijnt. In vijftien verhalen komen mensen uit Breda en omgeving aan het woord die zich al jarenlang en soms vele uren per week onbaatzuchtig inzetten voor anderen.
Helden van Breda 2018

De hoofdpersonen zijn mensen die vaak zelf ook het nodige leed hebben moeten overwinnen. Nandi Tollenaar overwon een ziekte, heeft een tijd in armoede moeten leven, verloor een van haar kinderen en werd overvallen. En dat is nog maar een deel van het verhaal.

Aangrijpend

Haar verhaal werd opgetekend door de Bredase schrijver/journalist Carl Mureau. “Ik werk al dertig jaar in de journalistiek, maar zo’n aangrijpende verhaal had ik nog nooit gehoord,” aldus Mureau vorige week bij een bijeenkomst op de KMA in Breda waar de hoofdpersonen centraal stonden en het boek officieus werd gepresenteerd.
Andere schrijvers die meewerkten aan het boek zijn Dorien Bastiaans, Robert Daniels, Didie Schackman, Joyce van Zijl-Lak en Anita van der Helm. De laatste is tevens initiator van het hele project, dat onder de vlag valt van Stichting Present.

Uit meer dan dan honderd aanmeldingen voor het project zijn uiteindelijk vijftien verhalen geselecteerd. In sommige verhalen komen meer mensen aan bod, zoals in het stuk over Jan Nagelkerken en Henk Willemsen die in de jaren vijftig/zestig als militair werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Daar raakten ze zeer begaan met het lot van de Papoea’s, waar ze zich nu al meer dan dertig jaar voor inzetten.

Zwakkeren

Andere verhalen spelen zich dichter bij huis af, zo gaat Jan Hopman al jaren de barricaden op voor de zwakkeren in de stad, zet Erna Smeekens zich in voor bijstandsgerechtigden en hangen er dankzij Piet Matheeuwsen AED’s door heel Breda.
Bijzonder is ook het verhaal van oud-leraar Wim Mol, die sinds de jaren tachtig duizenden mensen ontving in het souterrain van zijn woning waar hij het Museum voor Oorlog & Vrede had opgezet. Vorig jaar is hij op 86-jarige leeftijd met het museum gestopt. Zelf heeft hij het verschijnen van Goed Volk net niet meer mee kunnen maken, want vorige maand is hij overleden. Op de besloten bijeenkomst vorige week nam Ricky Mol, weduwe van Wim Mol, het eerste exemplaar in ontvangst.

Officiële presentatie

Zaterdag volgt een officiële bijeenkomst om 17.00 uur bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg 52/54 in Breda. Daar wordt het boek overhandigd aan VVD-politicus Klaas Dijkhoff. In de boekhandel is Goed Volk verkrijgbaar voor 22,50 euro en het kan ook besteld worden via de site heldenvanbreda.nl

Uit: BNdeStem d.d. 22 september 2018
Door: Paul Verlinden
Artikel in BNdeStem

Suikerfeest 2018

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Suikerfeest 2018

Op maandag 18 juni werd in het Mondiaal centrum het Suikerfeest gevierd. De organisatie van het feest lag bij een viertal organisaties te weten: Surplus Welzijn, Jara, Stichting Saz-Koerden en het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda.

Tijdens een korte inleiding door Rashad Willemsens van Surplus Welzijn, waarbij hij inging op de betekenis van de Ramadan, de jaarlijkse vastenmaand voor de Islamieten. Het doel van de Ramadan is om je te bezinnen en om tot inkeer te komen.

Tijdens de Ramadan, wordt van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten en gedronken. Als de zon ondergaat wordt dit vasten opgeheven door de iftar (avondmaaltijd) met gebed en kan er gezamenlijk gegeten worden. De iftar is dan ook voornamelijk een ontmoeting met familieleden.
Na 30 dagen, het ligt bij de Turkse islamieten vast, maar bij andere groepen afhankelijk van de maanstand eindigt de Ramadan met het Suikerfeest en kan drie dagen duren.

Na de inleiding trad er nog een Syrische groep op, die voor een geanimeerde stemming zorgde. Iedereen had zelfgemaakt eten meegenomen.
Het Suikerfeest was druk bezocht, voornamelijk Syriërs die hun Nederlandse maatjes uitgenodigd hadden .
Even leek het erop dat er bestek tekort was, maar door het organisatietalent van Tine en Antoinette (van de MCB groep “Heerlijk samen Eten”) werd dit in goede banen geleid.

Kortom het was een geslaagde ontmoeting van en met nieuwe Bredanaars, waarvoor dank aan de (mede)organiserende organisaties.

Uitnodiging Suikerfeest

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert in samenwerking met:
JARA, Surplus en Saz-Koerden

het Suikerfeest.

Wij nodigen u van harte uit om daaraan deel te nemen en mee te genieten van deze oosterse gastvrijheid.

Daavoor kunt u op maandag 18 juni 2018 van 17:00 uur tot 19:30 uur terecht in het Mondiaalcentrum te Breda aan de Roland Hosltstraat 71 te Breda.

We gaan dan genieten van lekkere hapjes en leuke Syrische muziek.

(Wij stellen het bijzonder indien u een lekker hapje meebrengt.)

Voor meer informatie download bijgevoegde poster.

Tot ziens op maandag 18 juni!

Bestuursakkoord (2018-2022) maakt ruimte voor ongedocumenteerden

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Eind januari 2018 hebben we een druk bezochte informatieavond georganiseerd over de schrijnende situatie van ongedocumenteerden in Nederland. We berichtten hier eerder over op onze website.
Tijdens deze avond was er vanuit alle politieke partijen begrip en zag men de noodzaak om met de verstrekte informatie iets te doen.logo Gemeente Breda

Daarna kwamen in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen volgde het formatieproces. Tijdens dit proces werden door onze voorzitter – veelal in samenwerking met andere organisaties – diverse informatierondes bijgewoond en werden het college van burgemeester en wethouders, de formateurs en de nieuwe raadsleden uitgebreid geïnformeerd en werd steun gevraagd om in de nieuwe coalitie ruimte te maken voor de noodopvang van ongedocumenteerden in het Mondiaal Centrum en daar de benodigde middelen voor te reserveren. In ieder geval totdat er sprake is van een rijksbeleid waarmee hierin landelijk wordt voorzien.

Al deze inspanningen hebben tot resultaten geleid:
Hieronder twee citaten uit het nieuwe bestuursakkoord:
onder het kopje:

Ongedocumenteerden

We staan voor een humanitair beleid (binnen de wettelijke mogelijkheden).
We kunnen niet wegkijken als mensen in de problemen komen. Niemand hoeft in Breda op straat te slapen.
Daarover gaan we met de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda afspraken maken om van daaruit mensen door te kunnen geleiden naar al
bestaande voorzieningen.

En onder het kopje:

afspraken:

We maken € 100.000 jaarlijks vrij voor ons beleid ten aanzien van
ongedocumenteerden totdat er een rijksbrede afspraak is.

Deze bestuurlijke afspraken zijn een grote steun in de rug van het Mondiaal Centrum Breda en andere maatschappelijke organisaties betrokken bij de
opvang van asielzoekers en ongedocumenteerden. Naar verwachting zal wethouder Mirjam Haagh (PvdA) de portefeuillehouder over dit onderwerp zijn.

Het bestuur van het Mondiaal centrum heeft zich in een brief aan de gemeenteraad verheugd getoond over deze toezeggingen. Zodra het nieuwe College is benoemd, begin juni, zullen we met hen in gesprek gaan om mee te werken aan de uitwerking van deze coalitie-brede afspraken.

Gerelateerd artikel in BN de Stem

« Older Entries Recent Entries »